Shell Việt Nam - Ngành Nhựa đường  
Phòng Sản phẩm xây dựng